ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາ

“ຈົ່ງ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ເໝືອນ​ກັບ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕາຍ​ໃນ​ມື້ອື່ນ. ຮຽນຮູ້ຄືກັບວ່າເຈົ້າຈະມີຊີວິດຢູ່ຕະຫຼອດໄປ” - Mahatma Gandhi

Maddy Harford - Chairperson
Maddy Harford - Chairperson

Maddy Harford Chairperson

press to zoom
Graeme Charles - Secretary
Graeme Charles - Secretary
press to zoom
Tim Herring - Treasurer
Tim Herring - Treasurer

Tim Herring- Treasurer

press to zoom
Daryl Pellizzer - General Member
Daryl Pellizzer - General Member
press to zoom
Alan Hurst - General Member
Alan Hurst - General Member
press to zoom
Leslie Adams - General Member
Leslie Adams - General Member
press to zoom
Emily Sinnbeck - General Member
Emily Sinnbeck - General Member
press to zoom