top of page
Native food farm.jpg

ເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບົດເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ Bass Coast Adult Learning ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດ.

ຄລິກຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າຫາເລື່ອງຂອງແຕ່ລະຄົນ.

bottom of page